استاد رائفی پور – «ظرفیت تمدن سازی عاشورا (جامعه سازی)» – جلسه 35