نقطه تمرکز اغلب شبکه‌های اجتماعی، بر دو عنصر اشتراک‌گذاری و تعامل قرار دارد. شبکه‌های اجتماعی سایبر یکی از بسترهای زندگی در عصر جدید هستند؛ متأسفانه بسیاری از سیاست‌گذاران در شبکه‌های اجتماعی، ابعاد غیر‌فنی و اجتماعی این پدیده را به نحو صحیح و دقیق درک نمی‌کنند.

یکی از پدیده‌هایی که بر اثر اشتراک‌گذاری و تعامل مستمر در فضای مجازی برای کاربران رخ می‌دهد و دارای اثرات گسترده اجتماعی می‌باشد، پدید? هم‌رنگی است. هم‌رنگی با جمع به‌معنای تغییر در تفکر، شناخت و رفتارها بر اثر فشار حقیقی یا مجازی دیگران است. در این فرآیند فرد برای کسب تأیید اجتماعی از جمع که نشانه‌ای بر تأیید صحت اعمال و رفتار اوست و در نهایت منجر به کسب روابط اجتماعی قوی‌تر می‌شود، خود را مطابق انتظار جمع هم‌رنگ می‌نماید.

آنچه سبب این رفتار می‌شود همانا نفوذ اجتماعی اطلاعاتی بر فرد است که او را به هم‌رنگی وادار می‌کند. علت هم‌رنگی فرد این است که به باور فرد، تفسیر دیگران (جمع یا اکثریت) از یک موقعیت مبهم، از تفسیر خودِ فرد صحیح‌تر است. بنابراین این امکان تقویت می‌شود که فرد در مقابل کنش‌جمعی در فضای مجازی در یک موضوع خاص سه رفتار متابعت، همانند‌سازی و درونی‌کردن را از خود بروز دهد. در اولی میل به تشویق یا ترس از تنبیه (در فضای مجازی) عامل تبعیت است؛ در دومی این امکان وجود دارد که فرد به عقایدی باور پیدا کند که مطابق افکار قبلی او نیست، اما در مداری از جاذبه و کشش به‌وسیل? شوالیه‌های فضای مجازی گرفتار آمده؛ و در سومی رسوخ اعتقادات تازه برآمده از دیگران در مبانی شناختی فرد صورت می‌گیرد. می‌توان از این لحظه به بعد فرد را نه مخاطب پیام رسانه‌ای خاص که عضوی از آن رسانه دانست که در راستای اهداف آن تلاش نیز می‌کند.

 اندیشکده برهان