نوشته‌ها

 

 فقط 6 نفر از 24 عضو کميسيون اقتصادي مجلس دانش‌آموخته‌ي اقتصاد هستند!
نيمي از طرح‌ها و لوايح ارجاع شده به کميسيون اقتصادي بي نتيجه مانده‌ است!
فقط  8 درصد از تحقيق و تفحص‌هاي اين کميسيون مختومه شده و به نتيجه رسيده است! 

 

 

البته براي ريشه‌يابي اين عملکرد، بررسي سوابق اعضاي اين کميسيون به ويژه رييس آن خالي از لطف نخواهد بود…
لطفا درست انتخاب کنيم!