نوشته‌ها

طرف رفته کاغذ ديواري بخره

گفتن بهش از متري 90 هزار تومن داريم تا 450 هزار تومن.

حساب کرده اگه اسکناس 1000 تومني بچسبونه، متري 80 هزار تومن واسش درمياد…

تازه هرموقع هم پول لازم داشته باشه مي تونه از رو ديوار بردار