نوشته‌ها

دلايل حرام بودن غيبت کردن

غيبت کردن به استناد قرآن، روايات، اجماع و عقل، حرام است. خداوند متعال مي‌فرمايد:
«اي کساني که ايمان آورده‌ايد! غيبتِ همديگر را نکنيد. آيا دوست داريد گوشت برادر خودتان را بخوريد در حالي که مردار است؟! پس تقوا پيشه کنيد که خداوند توبه پذير و رحيم است.»*1

رسول خدا نيز فرموده است: «از بدگويي و غيبت مؤمنان دوري کنيد، زيرا گناه غيبت و بدگويي از گناه زنا کردن بزرگتر است. اگر کسي زنا کند و واقعاً پشيمان شود و توبه کند، خداوند توبه‌اش را مي‌پذيرد ولي غيبت‌کننده آمرزيده نمي‌شود مگر اينکه غيبت‌شونده از او راضي شود.»2

همچنين در روايتي ديگر مي‌فرمايد: «همانا بدگويي و غيبت بر هر مسلماني حرام است و بدگويي کردن، کردار شايسته انسان را نابود مي‌کند همان‌گونه که آتش، هيزم را نابود مي‌کند.»3

1. آيه 12 سوره حجرات
2. ارشاد القلوب، ص 107
3. مکاسب شيخ انصاري، ص 40

ويژه چله نه به مرده خواري