دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « جنود عقل و جهل »

دانلود سلسله جلسات سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع « جنود عقل و جهل » در ماه مبارک رمضان سال 96 و 97

صوت ها

جلسه اول- دانلود صوتی با کیفیت 80kb – حجم 29 مگابایت
      1. دانلود فایل
جلسه اول- دانلود صوتی با کیفیت 24kb – حجم 8 مگابایت
      2. دانلود فایل
جلسه دوم- دانلود صوتی با کیفیت 80kb – حجم 32 مگابایت
      3. دانلود فایل
جلسه دوم- دانلود صوتی با کیفیت 24kb – حجم 9 مگابایت
      4. دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت 80kb – حجم 37 مگابایت
      5. دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت 24kb – حجم 9 مگابایت
      6. دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود صوتی با کیفیت 80kb – حجم 37 مگابایت
      7. دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود صوتی با کیفیت 24kb – حجم 9 مگابایت
      8. دانلود فایل
جلسه پنجم – دانلود صوتی با کیفیت 80kb – حجم 27 مگابایت
      9. دانلود فایل
جلسه پنجم – دانلود صوتی با کیفیت 24kb – حجم 8 مگابایت
      10. دانلود فایل
جلسه ششم- دانلود صوتی با کیفیت 80kb – حجم 40 مگابایت
      11. دانلود فایل
جلسه ششم- دانلود صوتی با کیفیت 24kb – حجم 12 مگابایت
      12. دانلود فایل
جلسه هفتم- دانلود صوتی با کیفیت 80kb – حجم 41 مگابایت
      13. دانلود فایل
جلسه هفتم- دانلود صوتی با کیفیت 24kb – حجم 12 مگابایت
      14. دانلود فایل
جلسه هشتم – دانلود صوتی با کیفیت 80kb – حجم 32 مگابایت
      15. دانلود فایل
جلسه هشتم – دانلود صوتی با کیفیت 24kb – حجم 9 مگابایت
      16. دانلود فایل
جلسه نهم – دانلود صوتی با کیفیت 80kb – حجم 40 مگابایت
      17. دانلود فایل
جلسه نهم – دانلود صوتی با کیفیت 24kb – حجم 12 مگابایت
      18. دانلود فایل
جلسه دهم – دانلود صوتی با کیفیت 80kb – حجم 30 مگابایت
      19. دانلود فایل
جلسه دهم – دانلود صوتی با کیفیت 24kb – حجم 9 مگابایت
      20. دانلود فایل
جلسه یازدهم – دانلود صوتی با کیفیت 80kb – حجم 32 مگابایت
      21. دانلود فایل
جلسه یازدهم – دانلود صوتی با کیفیت 24kb – حجم 9 مگابایت
      22. دانلود فایل
جلسه دوازدهم – دانلود صوتی با کیفیت 80kb – حجم 35 مگابایت
      23. دانلود فایل
جلسه دوازدهم – دانلود صوتی با کیفیت 24kb – حجم 10 مگابایت
      24. دانلود فایل
جلسه سیزدهم – دانلود صوتی با کیفیت 80kb – حجم 38 مگابایت
      25. دانلود فایل
جلسه سیزدهم – دانلود صوتی با کیفیت 24kb – حجم 11 مگابایت
      26. دانلود فایل
جلسه چهاردهم – دانلود صوتی با کیفیت 80kb – حجم 33 مگابایت
      27. دانلود فایل
جلسه چهاردهم – دانلود صوتی با کیفیت 24kb – حجم 10 مگابایت
      28. دانلود فایل
جلسه پانزدهم – دانلود صوتی با کیفیت 80kb – حجم 36 مگابایت
      29. دانلود فایل
جلسه پانزدهم – دانلود صوتی با کیفیت 24kb – حجم 10 مگابایت
      30. دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت HD720 – حجم 584 مگابایت

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت 360p – حجم 186 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720 – حجم 458 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت 360p – حجم 195 مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720 – حجم 476 مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت 360p – حجم 232 مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم – دانلود تصویری با کیفیت HD720 – حجم 434 مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم – دانلود تصویری با کیفیت 360p – حجم 183مگابایت

دانلود فایل

جلسه پنجم- دانلود تصویری با کیفیت 360p – حجم 25 مگابایت(به علت مشکل فنی فایل تصویری کامل موجود نمی‌باشد)

دانلود فایل

جلسه ششم- دانلود تصویری با کیفیت HD720 – حجم 372 مگابایت(به علت مشکل فنی فایل تصویری کامل موجود نمی‌باشد)

دانلود فایل

جلسه ششم- دانلود تصویری با کیفیت 360 – حجم 162 مگابایت(به علت مشکل فنی فایل تصویری کامل موجود نمی‌باشد)

دانلود فایل

جلسه هفتم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم 376 مگابایت

دانلود فایل

جلسه هفتم – دانلود تصویری با کیفیت 360p – حجم 132 مگابایت

دانلود فایل

جلسه هشتم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم 324 مگابایت

دانلود فایل

جلسه هشتم – دانلود تصویری با کیفیت 360p – حجم 117 مگابایت

دانلود فایل

جلسه نهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم 347 مگابایت

دانلود فایل

جلسه نهم – دانلود تصویری با کیفیت 360p – حجم 148 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دهم – دانلود تصویری با کیفیت 720p – حجم 337 مگابایت

 

 

دانلود فایل

جلسه دهم – دانلود تصویری با کیفیت 360p – حجم 125 مگابایت

دانلود فایل

جلسه یازدهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم 337 مگابایت

دانلود فایل

جلسه یازدهم – دانلود تصویری با کیفیت 360p – حجم 125 مگابایت

 

دانلود فایل

جلسه دوازدهم – دانلود تصویری با کیفیت 360p – حجم 125 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوازدهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم 337 مگابایت

دانلود فایل

جلسه سیزدهم – دانلود تصویری با کیفیت 720p – حجم 305 مگابایت

 

دانلود فایل

جلسه سیزدهم – دانلود تصویری با کیفیت 360p – حجم 162 مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهاردهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم 295 مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهاردهم – دانلود تصویری با کیفیت 360p – حجم 132 مگابایت

 

دانلود فایل

جلسه پانزدهم – دانلود تصویری با کیفیت 360p – حجم 139 مگابایت

دانلود فایل

جلسه پانزدهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم 402 مگابایت

 

0
به اشتراک بگذارید