شعرخوانی سید حمیدرضا برقعی – مراسم عیدبزرگ بیعت ۱۳۹۷

[aparat id=”53T1U”]