شعرخوانی سید حمیدرضا برقعی – مراسم عیدبزرگ بیعت ۱۳۹۷