وقتی عالم وهابی بواسطه صلوات برمحمدو آل محمد شفا میگیرد