پادکست ؛ صوت مهدوي

استاد شجاعي

اين دعا وقتي محقق مي‌شه که ظهور شکل گرفته باشه.