کلیپ استاد پناهیان «هدف برتر»

دانلود سلسله کليپ با موضوع
گناه چيست توبه چگونه است

قسمت بيست و سوم: ” هدف برتر “

استاد پناهيان ( ويژه ماه رمضان )

آغاز توجه انسان به خدا کجاست؟

يک سوال مهم براي تعيين هدف…

خودسازي