کلیپ استاد پناهیان «فرصت‌ها را دریاب»

دانلود سلسله کليپ با موضوع
گناهدچيست توبه چگونه است

قسمت بيست و چهارم: ” فرصت‌ها را درياب “

استاد پناهيان ( ويژه ماه رمضان )

منفعت‌طلب باش. تو بايد به بهترين‌ها برسي

خودسازي