مستر جيکاک و قرارداد 25 ساله چين

وقتي مصدق توانست صنعت نفت ايران را ملي کند، مستر جيکاک که يکي از نفوذي هاي انگلستان در بين ايل بختياري بود، گروهي را بر ضد مصدق و صنعت ملي نفت جمع کرد.

اين گروه با زبان محلي خود شعاري با اين مضمون مي دادند: هرکس مهر علي در دلش وجود دارد، صنعت ملي نفت به چه کارش مي آيد؟

حال که با قرارداد 25 ساله چين، تحريم هاي ظالمانه آمريکا عليه ايران کاملا بي اثر مي شود و هژموني آمريکا در خاورميانه فرو مي پاشد، رسانه هاي همان انگلستان با ترفندي مشابه مستر جيکاک دست به کار شده اند تا بار ديگر مردم را در مقابل منافع خودشان قرار دهند!

فردين ساريخاني