استاد رائفی پور – آیامرگ عبدالله ازنشانه‌های ظهور است؟