روزی موافق و روزی مخالف ؛ در سیاست،رسانه ها آتش جنگ را متناسب با جبهه ی سیاسی خود فراهم می کنند

 تیترهای روزنامه شرق و اعتماد از رسانه های شاخص اصلاطلبان در تاریخهای ۷ و ۹ اردیبهشت ۱۳۸۵ را در مخالفت ورود زنان به ورزشگاه ببینید.

همان روزها که احمدی نژاد خواستار ورود زنان به ورزشگاههای کشور شد، اصلاح طلبان و روزنامه های زنجیره ای شان اینگونه تیتر می زدند:

?ورود زنان به ورزشگاه: دستوری که نباید صادر می شد
?نمایندگان مجلس: ما هم مخالفیم
?اعتراض جمعی دانشجویان به دستور حضور زنان در ورزشگاهها

وقتی می گوییم مساله اصلاح طلبان نه زنان است و نه آزادی های اجتماعی و نه حقوق اقلیت ها درست به همین وضع اشاره داریم. آنها تنها به دنبال دوقطبی سازی و بهره برداری انتخاباتی از قشر متوسط و مرفه جامعه هستند.

اگرچه ممکن است بتوانند عده ای را فریب دهند اما تاریخ فریب شیادی آنان را نمی خورد!