سخنرانی استاد رائفی پور – ایران ، سرزمین نجیب زادگان