هشدار های جالب استاد رائفی پور در بحبوحه انتخابات ،نسبت به اتفاقات تروریستی تهران