روايت داراب هرمزديار (متن #زرتشتي مشهور): #زن بايد به صورت مطلق از شوهرش اطاعت کند!/رضايت خداوند از زن در گروه رضايت شوهر اوست!

 بدانند که بر زنان واجب است که بامداد زودتر چون بشوند مانند مردان که نيايش کنند و از پيش اورمزد دست بکس بکنند و سجده و نماز برند ايشان را نيز دست بکش کردن و نه بار سجده و نماز به شوي خويش بردن و گفتن تو را چه مي بايد تا من آن کنم که تو فرمايي و آن چه شوي فرمايد بدان طريق برفتن و البته اصلا از فرمان شوهر پاي ننهادن چون که خشنودي ايزد تعالي همچنان خشنودي شوهر نگاه دارد چرا که از زنان به سبب آن ايزد تعالي نيايش برگرفته است تا ايشان نيايش شوهر کنند و هر زني را که شوهر از وي راضي نباشد البته روان او از پاده فراه دوزخ نرهد و به بهشت نرسد.و زنن را کشتي دربندند و از پيش شوهر به پاي ايستاده باشند و دست به کش کنند و نمازهاي شوهر بردن و گفتن تو را چه مراد است که من آن کنم که تو فرمايي و تو را چه مراد است که من آن کنم که مراد تو است و گر شوهر ندارد پيش پدر يا برادر آيد يا آن کس که سالار ايشان باشد اين سخن بگفتن و نه بار سجده ي ايشان بردن.پس بدان کار که ايشان گويند مشغول شدن چه دادار اورمزد اندر دين گويد که زنان را به سبب آن نيايش کردن ازش برگرفتم تا نيايش شوهر خويش کنند چه هرگاه که شوهر از ايشان خشنود نباشد من که اورمزدم از ايشان خشنود نباشم و چون مرد را مراد باشد زن بايد کردن …..

 هرمزديار، داراب، روايت داراب هرمزديار، ص204.

 پنجاه و نهم اين که در دين آويژمازديسنان زنان را نيايش کردن نفرموده اند که نيايش ايشان آن است که هر روز سه بار بامداد و نماز پيشين و نماز شام در پيش شوهر خويش باز ايستندو دست به کش کنند و گويند که تو را چه انديشه است تا من آن انديشم و تو را چه مي بايد تا من آن گويم و تو را چه مي بايد تا من آن کنم که فرمايي؟ هر چه شوهر فرمايد آن روز بر آن ببايد رفتن.البته بي رضاي شوهر هيچ کاري نکردن تا خداي از آن زن خشنود باشد چه خشنودي ايزد در خشنودي شوهر پيوسته است چه هرگاه که فرمان شوهر کار کنند در دين او را اشو خوانند و گرنه او را چه خوانند.

 هرمزديار، داراب، روايت داراب هرمزديار، ص204و205.

 مگر شوهرش زو به راضي شود/که آن زن به عالم بهشتي شود

به گيتي زن بهترين از زنان است/که شوهر هميشه از او شادمان است

 رمزديار، داراب، روايت داراب هرمزديار، ص205.

#ايران_باستان

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.