کلیپ هنرنمایی با شن خانم ( فاطمه عبادی ) در مراسم عید بیعت ۱۳۹۸