کليپ «حکايت ما و امام زمان»

استاد رائفي پور

به‌خاطر امام زمان گناهانت رو ترک کن. قول بده هر چهل روز يک گناه ترک کني…