۳۰ دی الی ۲ بهمن ۱۳۹۷، تهران

صوت ها

جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۵ مگابایت دانلود فایل
جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۳ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۱ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۱ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۴۸۳ مگابایت

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۶۶ مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۴۱۵ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۶۳ مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۴۱۵ مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۶۳ مگابایت