ویدیوی ارسالی توسط شیعیان مقیم آمریکا از اهدای خون در روز عاشورا