نفوذ اینترنت (درصد کاربران اینترنت) در مناطق مختلف جهان

۴٫۳۸۸ میلیارد نفرد در جهان از اینترنت استفاده می کنند (۵۷ درصد).

امریکای شمالی و اروپا با ۹۵ درصد بیشترین نفوذ اینترنت در جهان را دارند. در مقابل افریقای مرکزی با ۱۲ درصد، کمترین نفوذ اینترنت را در بین مناطق جهان دارا می باشد.

منبع:ایسپا