دانلود سلسله کليپ با موضوع
گناه چيست توبه چگونه است

قسمت هفدهم: ” دليل اهميت گناه “

استاد پناهيان ( ويژه ماه رمضان )

کسي که اصل دين برايش جا نيفته، گناه هم برايش جا نميفته

دين رو اينطور تعريف کن.