دانلود سخنرانی استاد ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ در شهر بروجرد

         موضوع :راهبردهای فرهنگی برای زمینه سازی ظهور امام ز…

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۲ در شهر خرم آباد

         با موضوع راز هستی صوت ها دانلود سخنرانی استاد رائفی پور دانشگاه …

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۱۳۹۳/۰۲ در شهر ازنا

         با موضوع آخر الزمان و رسانه صوت ها دانلود سخنرانی استاد رائفی…

دانلود سخنرانی استاد ۱۳۹۳/۰۲ در شهر دورود

         با موضوع فرقه ضاله صوت ها دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در شهر دو…