دفاع از حریم ولایت ( شب های پیشاور – سلطان الواعظین شیرازی )

مستند صوتی شهر مه گرفته