نوای هیأت ۸

نوای هیأت ۷

دفاع از حریم ولایت ( شب های پیشاور – سلطان الواعظین شیرازی )

نوای هیأت ۶
نوای هیأت ۵

نوای هیأت ۴
نوای هیأت ۳نوای هیأت ۲