سخنرانی استاد رائفی پور – تحلیل مسائل کشور – مشهد ۷ شهریور ۹۷

سخنرانی استاد رائفی پور – سبک زندگی دانشجویی-بوشهر۹۶٫۹٫۴

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور – مشارکت در بلای معصوم(ظهر عاشورا)

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت های تمدن سازی عاشورا » جلسه دهم

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت های تمدن سازی عاشورا » جلسه نهم

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت های تمدن سازی عاشورا » جلسه هشتم

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت های تمدن سازی عاشورا » جلسه هفتم

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت های تمدن سازی عاشورا » جلسه ششم

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت های تمدن سازی عاشورا » جلسه پنجم

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت های تمدن سازی عاشورا » جلسه چهارم