کلیپ استاد رائفی پور « قوانین پوشش در دانشگاه های جهان »

کلیپ استاد رائفی پور « سوالات و انتقادات به آقای ظریف »

کلیپ استاد رائفی پور « هیچ چیزی بالاتر از قانون نباید باشه »

کلیپ استاد رائفی پور « امنیتی که مدیون یمنی هاهستیم »

کلیپ استادرائفی پور«خدای شهید ادواردو آنیلی »خدای ما چقدریه؟

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « تحولات منطقه و ایران »

کلیپ استاد رائفی پور « از دفاع مغرضانه تا حمله به شجریان در شبکه های ماهواره ای