دانلود کلیپ استادرائفی پور-وابستگی ب واردات،تهدیدی برای امنیت غذایی

کلیپ استاد رائفی پور-بلایی که اصلاحات اراضی برسرکشاورزی آورد

دانلود کلیپ استاد رائفی پور با موضوع « برنامه ای برای ایران »

دانلود کلیپ استاد رائفی پور – « تحلیل اتفاقات پسابرجام »