کليپ «گناهکار ديروز، ياور امروز»

آيا منم با اين همه گناه، ميتونم يار امام زمان باشم؟!

استاد عالي