رهبر انقلاب: ما در زمينه‌ي توليد محتوا نميتوانيم اطمينان کنيم به تصادفات و آنچه پيش مي‌آيد… بايد بنشينيد روي اين مسأله -توليد محتوا- طراحي کنيد، فکر کنيد. ما البته جوانهاي خوشفکر متدين داريم، افراد به دردبخوري براي توليد محتواهاي اجتماعي داريم، حوزه‌هاي علميه را داريم که دستشان در اين زمينه واقعاً باز است. بعضي از دانشگاهي‌ها را داريم. البته بانکهاي اطلاعاتي را هم داريم. از اينها بايد استفاده کنيد. دستگاه توليد محتوا را تقويت کنيد؛ ما به اين مسأله احتياج داريم.
ديدار با اعضاي شورايعالي فضاي مجازي. 96/11/3
‌‌
منتشرشده در شماره 282 خط‌حزب‌الله