کلیپ استاد رائفی پور – « اینا علم الهدی هایی بودن زمانی که علم الهدیی مد نبود