توضیحات استاد رائفی پور پیرامون برگزاری مراسم آبلیسک سوزی