‏عباس آخوندي وزير سابق راه و شهرسازي در دولت روحاني مدعي شده که در صورت سر کار نيامدن دولت تدبير و اميد در سال 92، قحطي به کشور وارد مي‌شد. اين در حاليست که طي عملکرد پنج ساله‌اش در وزارتخانه مربوطه، صدور پروانه‌هاي ساختماني نصف و نرخ اجاره‌بها در پايتخت دو برابر شد.