کلیپ توضیحات استاد رائفی پور درباره اکانت جدید توئیتر و علت بسته شدن اکانت

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « حقوق بشر آمریکایی »

ویدئو استاد رائفی پور – « تکنیک های اقناع سازی در رسانه ها » قسمت نهم

کلیپ استاد رائفی پور « بی اعتمادی که امروز هست نتیجه نبوده شفافیته »

کلیپ استاد رائفی پور « وسواس »

ویدئو استاد رائفی پور – « تکنیک های اقناع سازی در رسانه ها » قسمت هشتم

ویدئو استاد رائفی پور – « تکنیک های اقناع سازی در رسانه ها » قسمت هفتم

ویدئو استاد رائفی پور – « تکنیک های اقناع سازی در رسانه ها » قسمت ششم

ویدئو استاد رائفی پور – « تکنیک های اقناع سازی در رسانه ها » قسمت پنجم

ویدئو استاد رائفی پور – « تکنیک های اقناع سازی در رسانه ها » قسمت چهارم