دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مشارکت در بلای امام معصوم (ع)

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مشارکت در بلای امام معصوم (ع)

 • مکان: تهران
 • زمان: ۱۳۹۷/۰۶/۲۹

 

نوع فایل عنوان حجم
تصویری
سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مشارکت در بلای امام معصوم (ع)
کیفیت بالا
۲۸۳MB
تصویری
سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مشارکت در بلای امام معصوم (ع)

کیفیت متوسط

۱۱۹MB
صوتی

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مشارکت در بلای امام معصوم (ع)
کیفیت بالا
۲۸mb
صوتی

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مشارکت در بلای امام معصوم (ع)

کیفیت متوسط

 ۸mb

 

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا (محرم ۹۷)

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا

 • مکان: تهران
 • زمان: – دهه اول محرم ۹۷ 

جلسه اول – ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ – ۱ محرم ۱۴۴۰ – مسجد سیدالشهدا (ع) 

نوع فایل عنوان حجم
تصویری
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا
کیفیت بالا
۴۲۱MB
تصویری
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا

کیفیت متوسط

۱۴۱MB
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا
کیفیت بالا
۲۹mb
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا

کیفیت متوسط

 ۱۰mb

جلسه دوم – ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ – ۲ محرم ۱۴۴۰ – مسجد سیدالشهدا (ع) 

نوع فایل عنوان حجم
تصویری
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا
کیفیت بالا
۴۲۱MB
تصویری
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا

کیفیت متوسط

۲۷۴MB
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا
کیفیت بالا
۳۴mb
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا

کیفیت متوسط

 ۱۰mb

جلسه سوم – ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ – ۳ محرم ۱۴۴۰ – مسجد سیدالشهدا (ع) 

نوع فایل عنوان حجم
تصویری
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا
کیفیت بالا
۴۲۱MB
تصویری
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا

کیفیت متوسط

۲۷۴MB
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا
کیفیت بالا
۳۴mb
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا

کیفیت متوسط

 ۱۰mb

جلسه چهارم – ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ – ۴ محرم ۱۴۴۰ – مسجد سیدالشهدا (ع) 

نوع فایل عنوان حجم
تصویری
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا
کیفیت بالا
۴۲۱MB
تصویری
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا

کیفیت متوسط

۲۷۴MB
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا
کیفیت بالا
۳۴mb
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا

کیفیت متوسط

 ۱۰mb

جلسه پنجم – ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ – ۵ محرم ۱۴۴۰ – مسجد سیدالشهدا (ع) 

نوع فایل عنوان حجم
تصویری
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا
کیفیت بالا
۴۲۱MB
تصویری
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا

کیفیت متوسط

۲۷۴MB
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا
کیفیت بالا
۳۴mb
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا

کیفیت متوسط

 ۱۰mb

جلسه ششم – ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ – ۶ محرم ۱۴۴۰ – مسجد سیدالشهدا (ع) 

نوع فایل عنوان حجم
تصویری
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا
کیفیت بالا
۴۲۱MB
تصویری
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا

کیفیت متوسط

۲۷۴MB
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا
کیفیت بالا
۳۴mb
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا

کیفیت متوسط

 ۱۰mb

جلسه هفتم – ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ – ۷ محرم ۱۴۴۰ – مسجد سیدالشهدا (ع) 

نوع فایل عنوان حجم
تصویری
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا
کیفیت بالا
۴۲۱MB
تصویری
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا

کیفیت متوسط

۲۷۴MB
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا
کیفیت بالا
۳۴mb
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا

کیفیت متوسط

 ۱۰mb

جلسه هشتم – ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ – ۸ محرم ۱۴۴۰ – مسجد سیدالشهدا (ع) 

نوع فایل عنوان حجم
تصویری
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا
کیفیت بالا
۴۲۱MB
تصویری
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا

کیفیت متوسط

۲۷۴MB
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا
کیفیت بالا
۳۴mb
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا

کیفیت متوسط

 ۱۰mb

جلسه نهم – ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ – ظهر ۹ محرم ۱۴۴۰ – امامزاده معصوم (ع)  

نوع فایل عنوان حجم
تصویری
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا
کیفیت بالا
۴۲۱MB
تصویری
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا

کیفیت متوسط

۲۷۴MB
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا
کیفیت بالا
۳۴mb
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا

کیفیت متوسط

 ۱۰mb

جلسه دهم – ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ – شب ۹ محرم ۱۴۴۰ – مسجد سیدالشهدا (ع) 

نوع فایل عنوان حجم
تصویری
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا
کیفیت بالا
۴۲۱MB
تصویری
 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا

کیفیت متوسط

۲۷۴MB
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا
کیفیت بالا
۳۴mb
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا

کیفیت متوسط

 ۱۰mb

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مستضعفین در آخرالزمان

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مستضعفین در آخرالزمان
 • مکان: ارومیه
 • زمان: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

 

نوع فایل عنوان حجم
تصویری
سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مستضعفین در آخرالزمان
کیفیت بالا
۲۷۰MB
تصویری
سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مستضعفین در آخرالزمان

کیفیت متوسط

۱۳۹MB
صوتی

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مستضعفین در آخرالزمان
کیفیت بالا
۴۸mb
صوتی

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مستضعفین در آخرالزمان

کیفیت متوسط

 ۱۴mb

 

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع از FATF چه میدانید؟

سخنرانی استاد رائفی پور در همایش روایت عهد ۵۸ با موضوع از FATF چه میدانید؟ 

(بررسی سیر تصویب سند توسعه پایدار در ایران)  

 • مکان: تهران
 • زمان: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

 

نوع فایل عنوان حجم
صوتی

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع از FATF چه میدانید؟
کیفیت بالا
۸۲mb
صوتی

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع از FATF چه میدانید؟

کیفیت متوسط

 ۲۴mb

 

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع بررسی مسائل سیاسی روز

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع بررسی مسائل سیاسی روز
 • مکان: مشهد
 • زمان: ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

 

نوع فایل عنوان حجم
صوتی

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحلیل جامع مسائل سیاسی روز کشور
کیفیت بالا
۶۵mb
صوتی

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحلیل جامع مسائل سیاسی روز کشور

کیفیت متوسط

 ۲۰mb

 

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جادوی دلار

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جادوی دلار
 • مکان: اردبیل
 • زمان: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

 

 

نوع فایل عنوان حجم
تصویری
سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جادوی دلار
کیفیت بالا
۵۲۲MB
تصویری
سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جادوی دلار

کیفیت متوسط

۲۴۱MB
صوتی

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جادوی دلار
کیفیت بالا
۶۷mb
صوتی

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جادوی دلار

کیفیت متوسط

 ۲۰mb

 

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع استراتژی انقلاب اسلامی در آستانه ۴۰ سالگی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع استراتژی انقلاب اسلامی در آستانه ۴۰ سالگی
 • مکان: شهریار
 • زمان: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

 

 

نوع فایل عنوان حجم
تصویری
سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع استراتژی انقلاب اسلامی در آستانه ۴۰ سالگی
کیفیت بالا
۵۵۰MB
تصویری
سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع استراتژی انقلاب اسلامی در آستانه ۴۰ سالگی

کیفیت متوسط

۲۷۰MB
صوتی

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع استراتژی انقلاب اسلامی در آستانه ۴۰ سالگی
کیفیت بالا
۵۹mb
صوتی

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع استراتژی انقلاب اسلامی در آستانه ۴۰ سالگی

کیفیت متوسط

 ۱۷mb

 

کلیپ صحبت های صریح استاد رائفی پور درباره سلبریتی ها

کلیپ استاد رائفی پور – برادرهای شما از پیامبر خدا هم بالاترند؟

کلیپ استاد رائفی پور – تا کی مردم باید فریب رسانه هارو بخورند؟