رتبه: ۱      نام: Yavaran Mahdi     امتیاز: ۵۰۰۰۰

رتبه: ۲      نام: sadegh     امتیاز: ۵۰۰۰۰

رتبه: ۳      نام: chera balatar az 50000 ra sabt nemikonad     امتیاز: ۵۰۰۰۰

رتبه: ۴      نام: m     امتیاز: ۵۰۰۰۰

رتبه: ۵      نام: AMIR 11N0V     امتیاز: ۵۰۰۰۰

رتبه: ۶      نام: AMIR 11NOV MAHSHAHR     امتیاز: ۵۰۰۰۰

رتبه: ۷      نام: bande khoda     امتیاز: ۵۰۰۰۰

رتبه: ۸      نام: Allah Mohammad Ali     امتیاز: ۵۰۰۰۰

رتبه: ۹      نام: Player03     امتیاز: ۵۰۰۰۰

رتبه: ۱۰      نام: لعنت بر عمر     امتیاز: ۵۰۰۰۰

رتبه: ۱۱      نام: لعنت بر ابو بکر     امتیاز: ۵۰۰۰۰

رتبه: ۱۲      نام: لعنت بر عثمان     امتیاز: ۵۰۰۰۰

رتبه: ۱۳      نام: لعنت بر عائشه     امتیاز: ۵۰۰۰۰

رتبه: ۱۴      نام: Player04     امتیاز: ۴۹۹۰۰

رتبه: ۱۵      نام: Only Allah     امتیاز: ۴۹۸۵۰

رتبه: ۱۶      نام: moein,nedaja 33     امتیاز: ۴۹۶۰۰

رتبه: ۱۷      نام: shayan     امتیاز: ۴۹۵۵۰

رتبه: ۱۸      نام: Agha Davoud     امتیاز: ۴۹۵۵۰

رتبه: ۱۹      نام: labbayk ya MAHDI     امتیاز: ۴۹۵۵۰

رتبه: ۲۰      نام: shia imam ali     امتیاز: ۴۹۲۵۰