دولت انگلیس به “بالفور و اسرائیل” افتخار می‌کند

دولت انگلیس با رد عذرخواهی از ملت فلسطین به خاطر صدوراعلامیه “وعد بالفور” اعلام کرد که به تاسیس رژیم صهیونیستی افتخار می‌کند.

 به گزارش مصاف، گروهی از مردم انگلیس در طوماری خواهان عذرخواهی دولت از ملت فلسطین به خاطر صدور اعلامیه وعده بالفور شدند اما دولت انگلیس نه تنها این درخواست را رد کرد بلکه افزود: وعده بالفور یک بیانیه تاریخی است و دولت انگلیس قصد عذرخواهی درباره آن را ندارد.
حکومت انگلیس با فرار از مسئولیت خود در تاسیس رژیم جعلی صهیونیستی در سرزمین تاریخی ملت فلسطین، ادعا کرد: “ماموریت کنونی در تشویق گام ها به سمت برقراری صلح خلاصه می شود.”
حکومت انگلیس درصدد توجیه اقدام شوم خود برآمد و افزود: “صدور وعده بالفور در چارچوب رقابت جهانی بین قدرت های امپریالیستی و در اوج جنگ اول جهانی و مراحل اخیر فروپاشی امپراطوری عثمانی صورت گرفت.”
حکومت انگلیس همچنین تلاش کرد تا صدور وعده بالفور را اقدامی به زعم خود “اخلاقی” جلوه دهد و مدعی شد: “تاسیس میهنی برای یهود در سرزمینی که با آن روابط تاریخی و دینی قوی داشتند، امری درست و اخلاقی بود؛ بویژه در مقابله با قرنها ظلم و ستم وارده به آنها.”
حکومت انگلیس گفت: بهرحال، هرگونه ارزیابی فراگیر درباره صدور وعد بالفور و تبعات آن در حیطه کار پژوهشگران تاریخ است.
دولت انگلیس افزود: از سال ۱۹۱۷ میلادی چیزهای زیادی در جهان تغییر کرده است و درک می کنیم که این بیانیه باید خواهان حفاظت از حقوق سیاسی ساکنان غیریهود در فلسطین می شد؛ بویژه حق آنها در تعیین سرنوشت.
دولت انگلیس در ادامه مدعی شد: “اما از جنبه دیگر، مهمترین مسئله اکنون همان چشم دوختن به آینده و برقراری امنیت و عدالت برای همه اسرائیلی ها و فلسطینی ها از طریق صلحی دائم است”.
حکومت انگلیس افزود: “بهترین راه برقراری صلح از طریق تشکیل دو دولت است یعنی سازش برآمده از مذاکرات که به وجود اسرائیل برخوردار از امنیت در کنار یک دولت فلسطینی قوی و دارای حاکمیت در مرزهای ۱۹۶۷ میلادی همراه با مبادله مورد توافق زمین و قدس به عنوان پایتختی مشترک برای هر دو دولت باشد و به حل و فصل عادلانه و واقعی برای آوارگان فلسطینی منتهی شود”.
منبع: العالم