حمایت مالی فرانسه از شهرک سازی صهیونیستها

فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر در گزارشی از ادامه حمایت مالی مؤسسه‌های مالی فرانسه از شهرک سازی در سرزمین اشغال شده فلسطین پرده برداشت.

 به گزارش مصاف، فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر اعلام کرد ۵ مؤسسه مالی فرانسوی شامل چهار بانک و یک شرکت بیمه با همکاری با بانک ها و شرکت های رژیم صهیونیستی که در زمینه شهرک سازی فعالیت می کنند، از روند شهرک سازی این رژیم در سرزمین اشغال شده فلسطین حمایت مالی می کنند.
این فدراسیون در گزارش خود با عنوان “ارتباط خطرناک بین بانک های فرانسه و شهرک سازی اسرائیل” گفت: بانک های “بی ان بی باریبا”، “سوسیتیه جنرال”، “بی بی سی ای” و شرکت بیمه “اکسا” با حمایت مستمر از بانک ها و شرکت های اسرائیلی فعال در زمینه شهرک سازی به طور مستقیم و مستمر از شهرک سازی در فلسطین اشغالی حمایت می کنند.
در این گزارش که با مشارکت “انجمن حقوق بشر” و “کنفدراسیون کل کار” تهیه شده، تصریح شده است: این مؤسسه های مالی بزرگ یا صاحب شرکت های مالی هستند یا در بانک های اسرائیلی، سهام دارند و از طریق “تأمین مالی” شهرک سازی، تبدیل به ابزار مهمی در زمینه پیشبرد سیاست شهرک سازی شده اند.
در این گزارش آمده است: این مؤسسه های مالی فرانسوی روابط مشابهی نیز با آن دسته از شرکت های اسرائیلی که در زمینه تأمین خدمات زیرساختی برای شهرک ها فعالیت می کنند مثل خانه سازی، ساخت کارخانه، تأمین خطوط تلفن و اینترنت و حتی تأمین تجهیزات کنترل و نظارت، دارند.
این درحالی است که سازمان ملل و جامعه بین المللی شهرک سازی در اراضی اشغال شده فلسطین را غیر قانونی اعلام کرده است.
منبع :العالم