کلیپ استادرائفی پور«خدای شهید ادواردو آنیلی »خدای ما چقدریه؟