ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « شرح زیارت اربعین جلسه ۱۱ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « شرح زیارت اربعین جلسه ۱۰ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « شرح زیارت اربعین جلسه ۹ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « شرح زیارت اربعین جلسه ۸ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « بررسی موشکافانه معاهده پاریس »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا جلسه ۲۳ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا جلسه ۲۲

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا جلسه ۲۱ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا جلسه ۲۰ »