ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا جلسه ۲۲

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا جلسه ۲۱ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا جلسه ۲۰ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا جلسه ۱۹ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا جلسه ۱۸ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا جلسه ۱۷ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا جلسه ۱۶ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا جلسه ۱۵ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا جلسه ۱۴ »

ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ایران بدون روتوش »